Wilhelminalaan 3 8131 AA Wijhe

Stand van zaken

De Noordmanshoek
Stand van zaken

Het proces op weg naar realisatie van het landgoed De Noordmanshoek is bepaald geen snelweg. Dat is zeker niet omdat er geen mooie toekomst gloort, maar vooral doordat ambtelijke en bestuurlijke molens langzaam draaien. In januari hebben we conform de opdracht van de raad van Olst-Wijhe een goed plan ingeleverd, financieel robuust en met een schat aan duurzaamheid. Deze businesscase is door de gemeente nog eens uitgebreid doorgerekend. De conclusie: ook financieel een duidelijk, haalbaar en positief plan.

In de verwachting dat nog voor de zomer de raad hierover een besluit zou gaan nemen, zijn we doorgegaan in het uitwerken van een planning voor de tweede helft van 2021. Volkomen verrast zijn wij door de behoefte van het college van Olst-Wijhe om De Noordmanshoek onderdeel te laten zijn van een nieuw te ontwikkelen woonvisie voor de gemeente. De Noordmanshoek zou in de woonvisie een onderzoekslocatie moeten zijn voor mogelijke (extra) woningbouw. In het licht van de woningvraag in de gemeente, specifiek ook Wijhe, en de gemeente als eigenaar van de grond is daar iets bij voor te stellen. Het tijdstip is bijzonder ongelukkig en erg laat in relatie tot het al vijf jaar lopende burgerinitiatief en de duizenden uren die daar door vrijwilligers in deze jaren aan zijn besteed.

Na intensief overleg met het college is afgesproken dat, onder regie van de stichting, er een onderzoek wordt gedaan naar de mogelijkheid van meer woningen binnen de geschetste waarden en uitgangspunten van het landgoed. Het onderzoek komt er op voorwaarde dat de gemeente de benodigde financiƫle middelen beschikbaar stelt.

In de besluitvorming door de raad heeft er op 4 oktober jl. een beeldvormende gemeenteraadsvergadering plaatsgevonden. Aan het begin van dit overleg zijn er door een viertal insprekers, directie Stegeman en drie omwonenden, zorgen geuit over de komst van meer woningen op De Noordmanshoek. De raad heeft zich een beeld kunnen vormen van enerzijds de inhoudelijke waarden en uitgangspunten van het landgoed en anderzijds de inhoud en voorwaarden van het uit te voeren onderzoek. In deze besluitvorming komen er nog twee stappen, waarvan de oordeelsvormende vergadering is gepland op 22 november aanstaande. Naar verwachting zal de definitieve besluitvorming plaatsvinden in december.

De stichting heeft in het overleg met het college ingestemd met een komend onderzoek naar een groter aantal woningen (75 tot 150) op voorwaarde dat het onderzoek gebeurt onder regie van de stichting en voldoende financiĆ«le middelen. Een begrotingsopzet is bij de gemeente aangeleverd, als inhoudelijk onderdeel van het raadsvoorstel. Het liefst waren wij dit najaar begonnen met de eerste aanleg van “groene” onderdelen van het landgoed. Wij staan volledig achter dit onderzoek en mogelijk kan het toekomstige landgoed een bijdrage leveren aan de grote vraag naar woningen. Een van de uitgangspunten voor de woningbouw is dat er energieneutraal en zoveel mogelijk biobased gebouwd moet worden.