Scroll Top
Wilhelminalaan 3 8131 AA Wijhe

Manifest de Noordmanshoek

Manifest de noordmanshoek

We stichten een landgoed in Wijhe voor de lokale bevolking. Wij willen een iconisch landgoed ontwikkelen door en met participatie van de lokale bevolking dat het terrein “De Noordmanshoek” in Wijhe een duurzame toekomst geeft. Dit doen wij vanuit de  stichting Noordmanshoek en de Coöperatie Goed Veur Mekaere.

We willen op een duurzame manier aan de samenleving werken naar een nieuw meer gebieds-gebonden economisch bestel  Vanuit de constateríng dat de bestaande publiek-private orde (‘Systeem A’) hier niet meer aan voldoet en per saldo vaker waarde onttrekt dan goed is voor het gebied, gaan wij bouwen aan nieuwe maníeren om ons als burgers tot deze bestaande structuren te verhouden en zo te bouwen aan iets nieuws (‘Systeem B’). Dit zal een leerproces zijn. In dit proces laten we ons adviseren door het Provinciale servicepunt Vers Bestuur .

Onze waarden en normen. Wij willen als burgers in een coöperatieve vorm verantwoording daarvoor dragen waarbij we al doende leren hoe om te gaan met het gebied dat we verzorgen. Daarbij hanteren we een aantal uitgangspunten; waarden die we hoog in het vaandel willen houden, zoals:

  • Eerbiediging van de aarde en de daarop levende planten en dieren, stimuleren de biodiversiteit en gezondheid van het gebied
  • Gelijkwaardigheid van alle mensen die participeren in het proces van vormgeven, en onderhouden van het ecosysteem en de woon-, werk- en leefomgeving vanuit de kwaliteiten van ieder individueel mens, dat het landgoed helpt opbouwen of bezoekt.
  • Waarbij we elkaar versterken in het samenwerken, omgang met elkaar hebben en samen leren en ieder het daarin goed kan hebben.
  • Hierbij laten we ons inspireren door de vernuftigheid van de natuur en de in samenhang daarmee ontwikkelde techniek om energiebehoeften te dekken, die de natuur niet schaadt en de verwondering in educatie, recreatie en spel wekt bij bezoekers van het landgoed.

Omgang met waarde en met onszelf. Hierbij gaan we een voor ons nieuwe vorm van coöperatie creëren (een gebiedscoöperatie) waarbij geld weer middel wordt, namelijk rekeneenheid, ruil – en spaarmiddel die niet – zoals nu gebruikelijk – tot doel wordt verheven met verwording van ons financiële systeem en uitputting tot gevolg.

Dat zal niet gemakkelijk zijn; we gaan er van uit dat we dit zullen leren als we op de verantwoordelijkheden die we op ons nemen vrij aangesproken zullen worden en we leren de verantwoordelijkheden niet meer af te schuiven op anderen, maar met de nodige zelfreflectie in gesprek met de ander te brengen. En hierbij niet alleen met het verstand maar ook weer met het hart leren denken. Dit alles met het oog op coöperatief effectief samenwerken als soeverein mens en zo overleggen/afspraken maken binnen onze bevoegdheden met anderen, met maatschappelijke organen als  Provincie, Gemeente, belangengroepen, verenigingen, stichtingen en bedrijven en dergelijke.

Op weg naar resultaat. Zo hopen wij niet alleen welvaart, maar ook welzijn en sociale cohesie te bewerkstelligen in de sociale verhoudingen en hopen dat we onze leringen weer vruchtbaar kunnen maken in de educatie.

Op de Noordmanshoek doen we dat onder meer voor het produceren van lokaal voedsel  en energie op schone, ecologisch verantwoorde wijze waarbij we waardering opbrengen voor allen die hieraan mee werken, ook in de vorm van passende vergoeding op een wijze die duurzaam is. Wij hopen daarbij dat  alle levensvormen in de ecologische kringloop betrokken zijn en blijven. En het landgoed bij draagt aan de gezonde kwaliteit van lucht, water en bodem.

De spin-offs van deze handelwijze zal elders in de economie opduiken. Bijvoorbeeld in de vorm van  

  • Besparingen van ziektekosten van de gemeenschap.
  • Besparingen op de kosten van logistiek
  • Gebiedsgerichte ontwikkeling
  • Versterking van recreatieve bedrijvigheid in de regio
  • e.d.

De opbouw, groei en bloei van De Noormanshoek staat of valt met de betrokkenheid van ons allen bij wel en wee van het landgoed.

Met open uitnodiging

Het initiatief is genomen door enkelingen in de verwachting dat het velen zal inspireren mee te doen. Burgers , ondernemers en organisaties worden door ons nadrukkelijk uitgenodigd om daadwerkelijk mee te doen. Want als bewoners en gebruikers van dit mooie stukje aarde in het IJsseldal dragen we gezamenlijk de verantwoordelijkheid om de waarde ervan door te geven aan komende generaties, zoals we zelf dit gebied van de voorouders hebben mogen erven.

Ieder die zich herkent in onze visie en waarden als referentiepunt en zich daarmee wil verbinden wordt daarom van harte uitgenodigd mee te doen.